Üyelik ve Kullanım Şartları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1 – Sözleşmenin Konusu

 

İşbu Sözleşme; www.komsu.com internet sitesinin sahibi ( “İnternet Sitesi”) S Ticaret Elektronik Hizmetler A.Ş. (“S Ticaret”) ile İnternet Sitesi’ne iş bu üyelik sözleşmesinin kabul edilmesi ile üye olacak olan kullanıcı (“Üye”) arasında, Üye’nin, İnternet Sitesi’nden yararlanma koşullarının belirlenmesi adına akdedilmiştir.

Madde 2 – Taraflar

İşbu Sözleşme kapsamında;

Alıcı: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

İnternet Sitesi: www.komsu.com adlı internet sitesini,

Üye: İnternet Sitesi’ne üye olan gerçek kişiyi,

Madde 3 - Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri

3.1. Üye sözleşme konusu Hizmet’in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmete ilişkin tüm ön bilgileri S Ticaret’e ait Web Sitesi’nde okuyup bilgi sahibi olduğunu beyan eder.

3.2. Üye, kendisine tahsis edilen kullanıcı adı-şifre ve benzeri kimlik doğrulama teknikleri kullanılarak web sitesi üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerin Üye adına gerçekleştirildiğini, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i ve itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3.  Üye, İnternet Sitesi’ne üye olmakla, İnternet Sitesi’nin kullanılmasına ilişkin bu koşulları okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm mevzuata, iletişim ve internet güvenliğine uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin İnternet Sitesi’ne üye olmakla, İnternet Sitesi’nde yapacağı işlem ve eylemlere ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine aittir.

3.4. Üye’nin İnternet Sitesi’ne giriş yapmak için kullanacağı ve Üye tarafından oluşturulacak olan kullanıcı adı ve şifrenin gizliliği Üye’nin sorumluluğunda olacaktır. Üye, kendisi tarafından belirlenen şifreyi hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'nin şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı; Üye’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla S Ticaret'in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.5. Üye, İnternet Sitesi’ne üye olurken sağlamış olduğu tüm bilgilerin ( kişisel veriler de dahil olmak üzere) doğru olduğunu, bu durumun aksi nedeni ile S Ticaret’in herhangi bir zararının söz konusu olması halinde bu zararların tümünü ilk bildirimde derhal ve nakden karşılamakla yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisine ait olduğunu, sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder. Olası bir uyuşmazlık halinde Üye, peşinen aksi yönde itirazda bulunmayacak olduğunu ve yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul ve beyan eder.

3.7. Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Bu itibarla, Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

Madde 4 - İnternet Sitesi’nin Kullanımı

4.1. Üye internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

4.2. Alıcı, İnternet Sitesi’ni kullanırken yasalara uygun davranacağını, kamu düzenini bozucu, genel ahlak kurallarına aykırı şekilde hareket etmeyeceğini, 3.kişilerin İnternet Sitesi’ni kullanımını önleyici veya zorlaştırıcı fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Üye, İnternet Sitesi’ni sadece kişisel kullanımı için ziyaret etme, görüntüleme ve sayfalarını sadece kişisel kullanımı için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.4. Üye, S Ticaret tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, İnternet Sitesi’nde yayınlanan bilgi ve içeriği, tanıtıcı bilgileri almayacağını ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5. S Ticaret, İnternet Sitesi'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da İnternet Sitesi'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da İnternet Sitesi’ne bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. İnternet Sitesi ve içeriği 'olduğu gibi' ve 'mevcut haliyle' esasında sunulmaktadır.

4.6. Üye, İnternet Sitesi’ni veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, İnternet Sitesi'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder. Üye, İnternet Sitesi'nın altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmektedir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

4.7. S Ticaret, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden S Ticaret’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.8. S Ticaret, Üye’nin İnternet Sitesi’nden yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. S Ticaret, İnternet Sitesi’nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. S Ticaret bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve ceza-i tazminatlar da dahil olmak üzere, bu İnternet Sitesi’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz. S Ticaret, İnternet Sitesi'nin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiçbir garanti vermez.

4.9. S Ticaret sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme hakkını saklı tutar. S Ticaret her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, S Ticaret’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

4.10. S Ticaret kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. S Ticaret, üyenin internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

 

4.11. S Ticaret, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya S Ticaret’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) S Ticaret ve web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 

4.12. S Ticaret internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye, S Ticaret’in internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

4.13.komsu.com.’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında S Ticaret iştiraki olan tüm şirketler tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye, internet sitesine üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, S Ticaret iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, S Ticaret iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece  üyeliği sona erdiğinde de  verilerin toplanmasına, S Ticaret iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, S Ticaret iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve S Ticaret veya S Ticaret iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini internet sitesinin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine  iletebilir.

 

4.14. İnternet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

4.15. S Ticaret, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

4.16. Taraflar, internet sitesine ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

Madde 5 – Sözleşmeye Aykırı Hareket

5.1. Üye’nın işbu sözleşme kapsamında yer alan düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmesi halinde sorumluluk Üye’ye ait olacak olup, bu ihlal nedeni ile S Ticaret’in sorumlu tutulması mümkün olmayacak ve Üye’nın bu ihlali nedeni ile S Ticaret’in zararının meydana çıkması halinde bu zarara ilişkin sorumluluk münhasıran Alıcı’ya ait olacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, S Ticaret üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.2. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, S Ticaret tarafından üyeliğinin iptal edilerek İnternet Sitesi’nin kullanımına son verilebileceğini, gelecekte İnternet Sitesi’ni kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder. Bu durumda Üye'nin İnternet Sitesi aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. Üye, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin S Ticaret'den herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. S Ticaret, mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak İnternet Sitesi’ni yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

Madde 6 - Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

6.1. Veri  Sorumlusu: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuata  istinaden  S Ticaret,  veri  sorumlusu  olarak  kabul  edilmektedir. Kişisel veriler, 6698 sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu  (KVKK)  kapsamında S Ticaret tarafından işlenebilecektir. S Ticaret, kişisel verileri işlerken 6698 sayılı kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edecektir.

6.2. Kişisel  Verilerin  İşlenme  Amaçları: Kişisel  veriler,  KVKK'nın 5  ve  6  numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara ve mevzuatta öngörülen ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere; S Ticaret’in ya da S Ticaret’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, S Ticaret’in ticari  faaliyetlerinin  sürdürülmesi  ile S Ticaret’in insan  kaynakları  ve  istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka  aykırı  olarak  erişilmesinin  önlenmesi  ve  kişisel  verilerinizin  güvenli  bir  şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

6.3. Kişisel  Verilerin  Paylaşılması: Kişisel  veriler, S Ticaret’in  hissedarlarıyla,  iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve  kanunen  yetkili  kamu  kurum  ve kuruluşları  ile  Kanun'un  8  ve  9  numaralı  maddelerinde  belirtilen  şartlara  uygun  olarak paylaşılabilecektir.  Kişisel  verilerin  paylaşım  amaçları  tahdidi  olmamak  üzere  şunlardır: S Ticaret’in ya da S Ticaret’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, S Ticaret’in ticari  faaliyetlerinin  sürdürülmesi  ile S Ticaret’in insan  kaynakları  süreçlerinin  ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. S Ticaret kişisel verileri üçüncü kişiler ile paylaşırken, hukuka uygun veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri almaktadır.

6.4. Kişisel  Verilerin  Toplanma  Yöntemleri  ve  Bunların  Hukuki Sebepleri:S Ticaret faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verileri, anketler, internet siteleri, S Ticaret temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun'un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir. 

6.5. Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Haklar: Kanun gereğince Yük  Sahibi  Yetkilileri kişisel verilere ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptir: a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) (e) ve (f) başlıklı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) İşlenen  verilerin  münhasıran  otomatik  sistemler  vasıtasıyla  analiz  edilmesi  suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda  belirtilen  hakları  kullanmak için müşteriler  S Ticaret’e yazılı  olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilir. Kişisel Verileri  Koruma  Kurulu  tarafından  yeni  başvuru  yöntemleri  belirlenmesi  halinde,  bu yöntemler S Ticaret tarafından duyurulacaktır. Bu kapsamda yapılacak başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

6.6. Üye, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği e-posta ve telefon (GSM) bilgilerinin kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince S Ticaret tarafından kendisine satış, pazarlama, reklam, bilgilendirme, indirim, tanıtım vb. içerikli SMS/kısa mesaj, e-posta gönderilmesi ile diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ve bu bilgilerin gönderimi yapan 3. kişilerle ve satıcı iş ortakları ile paylaşılmasına açıkça izin ve onay verdiğini ve ileride ticari elektronik iletiler almaktan vazgeçmesi halinde bu durumu S Ticaret'e bildireceğini kabul ve beyan eder.

6.7. Üye, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında S Ticaret nezdindeki her türlü kişisel verilerinin ve alışveriş bilgilerinin satış, pazarlama, reklam, indirim, tanıtım, bilgilendirme, iletişim ve sair ticari amaçlarla süresiz olarak kaydedilmesine, saklanmasına, kullanılmasına, işlenmesine, transferine ve satıcının iş ortakları ile paylaşılmasına açıkça izin ve onay verdiğini kabul ve beyan eder.

6.8. Üye kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin tarafına bildirilmesini, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Üye, İnternet Sitesinde’de yer alan S Ticaret’e ait adres ve telefon bilgilerini ve/veya iletişim formlarını kullanmak suretiyle bu hususlarda S Ticaret ile her zaman iletişime geçebilir.  S Ticaret, üyeliğe ilişkin Üye kimlik ve şahıs bilgilerini, kendi yükümlülüğünü ifa etmesi sırasında veya bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir ve iş ortakları ile paylaşabilir. Üye, bu bilgilerin S Ticaret tarafından anılan amaçlarla kullanımına ve iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat eder. S Ticaret, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif ve süresiz muhafaza edebilir.

Madde 7 - Gizlilik

7.1. Resmi kurum ve kuruluşların yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca talebi halinde, S Ticaret, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

7.2. Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, İnternet Sitesi’nin kötüye kullanımı veya Türk Ceza Kanunu kapsamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, olay ile sınırlı olarak Üye’lerden alınan kişisel verilerin uyuşmazlığa taraf ilgililer ve yetkili kurumlar ile paylaşılması mümkün olup, Üye bu durumu kabul ve beyan eder.

Madde 8 - Fikri Mülkiyet 

8.1. İnternet Sitesi kapsamında yer alan her türlü fikri mülkiyet hakkı (bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb) münhasıran S Ticaret’in mülkiyetindedir. İnternet Sitesi’nde sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

8.2. İşbu Koşullar kapsamında Üye’ye  yalnızca  Web  Site  üzerinden  sağlanan  hizmetlerden  yararlanması  için  bedelsiz, devredilemez ve münhasır olmayan bir kullanım hakkı tanınmaktadır. İşbu Koşullar'da yer alan hiçbir hüküm Üye’ye kısmen ya da tamamen herhangi bir hak, mülkiyet ve menfaat tanındığı şeklinde yorumlanamaz. Web Sitesi'nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Web Sitesi'nden faydalanmanın ötesinde kullanılması, Web Sitesi dâhilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

8.3. Üye, S Ticaret’e ait fikri mülkiyet haklarını kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, yayamaz, sergileyemez veya çoğaltamaz. Üye’nin, 3.kişiler veya S Ticaret’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması sonucunda S Ticaret’in veya 3.kişilerin zararının meydana gelmesi söz konusu olur ise Üye, dolaylı-dolaysız zararın tümünü derhal ve nakden karşılamakla yükümlüdür

Madde 9 - Fesih ve Devir

9.1. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya S Ticaret tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

9.2. S Ticaret, dilediği tarihte, işbu sözleşmeyi bildirimsiz ve tek taraflı olarak feshedebilir, kısmen ya da tamamen devredebilir. Üye’nin sözleşmeyi devri hükümsüzdür.

9.3. Üye Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve karşı Tarafça iletilen yazılı ihtara rağmen söz konusu aykırılığı tebliği müteakip 1 (bir) hafta içerisinde ortadan kaldırmaması halinde, işbu Sözleşme ihtarı yapan Tarafça herhangi bir tazminat ödemeksizin haklı nedenle derhal etkili olacak şekilde feshedilebilecektir.

Madde 10 -Sözleşme’nin Değiştirilmesi

S Ticaret, İnternet Sitesi’nde ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üye'nin, S Ticaret bu koşullarda değişiklik yaptıktan sonra İnternet Sitesi’ni üye olarak kullanmaya devam etmesi bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir.

Madde 11 – Mücbir Sebep

S Ticaret’in kusurundan kaynaklanmayan, öngörülemez ve kontrolü dışında gelişen olaylar (Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket gibi) mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. Mücbir sebepler nedeni ile S Ticaret’in veya Satıcı’nın yükümlülüklerini yerine getirememesi veya gecikme yaşanması söz konusu olur ise S Ticaret, bu nedenle sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üye’lik sözleşmesinin ihlali olarak değerlendirilemez.

Madde 12- Muhtelif Hükümler

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda Ticaret Bakanlığı’nca her yıl yasa gereği belirlenen parasal sınırlar dahilinde İl ve İlçe Tüketici Hakeme Heyetleri, bu sınırları aşan uyuşmazlıklarda ise Alıcının veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir. 

Taraflar, işbu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde S Ticaret’in kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

İşbu koşulların S Ticaret’in sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve S Ticaret’in sorumluluğu buna göre belirlenecektir. 

İşbu sözleşme on iki (12) maddeden ibaret olup, Üye tarafından okunarak ve anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmasını takiben onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.